مزایای آلودگی

آآخ ژووون!

شنبه تعطیل شدیم !!!!

 

هوووورااااااا

/ 19 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
♪ مــــ☂ـــهســا ♪

. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

حسین

گریه خوشحالیه....[گل]

سعید

بسیار زیبا ممنونم به من وبلاگ من هم سر بزنی [وحشتناک] http://shookaye-hich-kass.blogfa.com/

مهرناز

سلامممممممممممممم خیلی وبت قشنگهههههههههههههههههه به منم سر بزن[نیشخند][زبان][قهقهه]

ابوالفضل

بابا ایول مهندس حدیث ماچاکریم! بابا تکنولوژی!!! بابا کامپیوتر!!! بابا حریف تو قیف!!! با این حرفا امیدمو از دست دادم چون در آینده نرم افزار اتوکد که مال معماری را خرابش میکنی تبدیلش میکنی به نقاشی کامپیوتر!!! نترس یه سال دیگه من هم به دانشگاه میام.

ابوالفضل

جون من سمت هر برنامه ای برو ولی سمت اتوکد نیا چون تازه توش حرفه ای شدم.البته اگه میتونی چون...[قهقهه] وای دلم از دست تو این قدر خندیدم که نگو!!![قهقهه] ناراحت نشیا ولی بابا زنا که آخرش باید کهنه بچه بشورند چرا این همه تلاش میکنین؟؟؟چرا کامپیوتر!!!کارتو سخت نکن برو همون خیاطی یه مدرک بگیر برا آیندت هم خوبه!!![خنده][خنده][خنده] میگم قهر که نکردی؟؟؟چون این کار بچه ننه هاستا!!! ناراحت نشو شوخی کردم منو ببخششششششششششششش میدونی من کی ام؟؟؟من یه پرندم آرزو دارم تو با من باشیییییییییی من یه لونه ی تنگ و تاریکم بقیشو بلد نیستم !!![خنده][خنده] اگه ناراحت شدی بیا هر چی میخوای بگو فقط فحشای چیز دار نبادیهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا[قهقهه] ساعت23:47این جا اصفهان است صدای مردمان خسیس اصفهان!!!

ابوالفضل

سلام به مهندس حدیث باباایول کارت درست حدیث جون. یکمم یاد ما بده!!! البته برنامه نویسی که کاری نداره یا سخت افزار!!![خنده]

nta

راست میگی